Տեղական ժողովրդավարության դպրոցի գնահատող հետազոտություն

Տեղական ժողովրդավարության դպրոցի գնահատող հետազոտություն

Ամսաթիվ՝ 04-01-2021
Տեղական ժողովրդավարության դպրոցի գնահատող հետազոտություն

Այս գնահատումը նպատակ ունի հասկանալ՝ որքանով է Տեղական ժողովրդավարության դպրոցի ծրագիրը հասել
սահմանված նպատակին, լուծել նախանշված խնդիրները և ապահովել ակնկալվող արդյունքները։

Մասնավորապես՝ գնահատման խնդիրներն են՝
1. դուրս բերել՝ ինչ արդյունքներ է ապահովել ծրագիրը, և որքանով են դրանք կայուն.
2. հասկանալ՝ որքանով են ծրագրի նախատեսված գործողություններում կատարված փոփոխությունները թույլ տվել հասնել սահմանված
նպատակներին և ապահովել ակնկալվող արդյունքները.
3. վեր հանել ծրագրի իրականացման արդյունքում քաղված դասերը.
4. դուրս բերել ՏԺԴ-ի գործունեության բարելավման հնարավոր ուղիները։

Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՌԿԿ-Հայաստանի կողմից՝ Համայնքների ֆինանսիստների միավորման պատվերով։