“Ընտրանքի նախագծում և իրականացում: Տվյալների կշռում” թեմայով դասընթաց

“Ընտրանքի նախագծում և իրականացում: Տվյալների կշռում” թեմայով դասընթաց

Տարեթիվ՝ 23/03/2015 - 26/03/2015 / 12:00 AM
Վայրը` Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ
“Ընտրանքի նախագծում և իրականացում: Տվյալների կշռում”  թեմայով դասընթաց

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստանըrnհրավիրում է

rn

“Ընտրանքի նախագծում և իրականացում: Տվյալների կշռում”

rn

թեմայով դասընթացի,rnորը կվարի ԳայանեrnՂուկասյանը (ԵՊՀ)

rn

Օրերը և ժամերը՝    23,rn25, 26 մարտի, 2015, ժամը 14:30–17:30

rn

Վայրը՝                       ՀՌԿԿ-Հայաստան, Երևան, ԱլեքrnՄանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ

rn

Լեզուն՝                       հայերեն

 

 

rn

Դասընթացի նկարագրությունը

Դասընթացի նպատակն է սոցիոլոգիական, մարքեթինգայինrnև տարբեր բնույթի վիճակագրական հետազոտություններ իրականացնող մասնագետներին ծանոթացնելrnընտրանքի նախագծման և իրականացման, տվյալների կշռման մեթոդներին, տվյալների կշռմանrnSPSS  և Excel գործիքամիջոցներին:

rn

Դասընթացի ունկնդիրներին կտրամադրվեն աշխատանքային նյութեր և էլեկտրոնայինrnգրականություն: Ուսուցման ու գործնական վարժությունների համար կօգտագործվեն ՀՌԿԿ-Հայաստանիrn կոռուպցիային վերաբերող հետազոտության տվյալների բազաները: Դասընթացիrnավարտին մասնակիցները կտիրապետեն ընտրանքի նախագծման, ձևավորման և իրականացմանrnմեթոդներին, տվյալների կշռման մեթոդաբանությանը:

rn

Մասնակիցների ստացած գիտելիքները և հմտությունները կստուգվեն թեստավորմանrnմիջոցով: Առավել բարձր միավորներ հավաքած ունկնդիրները կստանան համապատասխան հավաստագիր:

rn

 

rn

Դասընթացի բովանդակությունը և օրակարգը

rn

23-ը մարտի, երկուշաբթի

rn

Վիճակագրական դիտարկումների ձևերը:
Ընտրանքային հետազոտությունը որպես վիճակագրության պրակտիկայում տարածված և առավել հաճախ կիրառվող դիտարկման մեթոդ: Ընտրանքի տեսակները` պատահական, ստրատիֆիկացված, կլաստերային, սիստեմատիկ, համակցության չափին համամասնական հավանականությամբ ընտրանքներ, կոմբինացված դիտարկումներ: Ընտրանքային դիտարկման ժամանակ սխալների առաջացումը` պայմանավորված գլխավոր համակցությունում ուսումնասիրվող հատկանիշի տատանման աստիճանից, ընտրանքի ձևավորման եղանակից, ընտրանքի ծավալից:
Ընտրանքային դիտարկման սահմանային սխալ: Գլխավոր համակցությունից տրված վստահության հավանականությամբ և տրված սխալի մակարդակով ընտրանքային ծավալի որոշումը:

rn

 25-ը մարտի, չորեքշաբթի

rn

Հետազոտությանrnշրջանակի ընտրությունը և ընտրանքային հետազոտության համար տվյալների հենքի ընտրությունը:

Ընտրանքի ծավալի հաշվարկ և ընտրանքի բաշխում: Ընտրանքի մեթոդի և տեխնիկայի ընտրություն: Պատահական ընտրանքի իրականացումը SPSS և Excel միջավայրերում:

rn

Նախնական շերտավորմամբ բազմափուլ խմբային ընտրանքի մեթոդաբանությունը ՀՌԿԿ-Հայաստանիկոռուպցիայինվերաբերող հետազոտության օրինակով:

rn

Տվյալադարանի որակի վերահսկում. տվյալների տեխնիկական, բովանդակային ևrnտրամաբանական որակի ստուգման եղանակները: SPSS և Excel ծրագրերի գործիքների կիրառումը տվյալադարանի որակի վերահսկման գործընթացում:

rn

26 -ը մարտի, հինգշաբթի

rn

Տվյալների կշռում:

Տվյալների կշռման խնդիրները հետազոտության արդյունքում գլխավորrnհամախմբության և ընտրանքի հետազոտվող ցուցանիշների միջև առաջացած շեղումներիrnշտկման և արժանահավատ գնահատականներ ստանալու նպատակով: Շեղումներ՝ պայմանավորվածrnընտրանքում միավորների ընտրության անհավասար հնարավորություններով, բնակչության ոչrnլրիվ ընդգրկմամբ, մերժումներով և այլն:

rn

Մասշտաբի շտկում, համամասնությունների շտկում: Մասշտաբի գործակից, ինտեգրվածrnկամ համախմբված կշիռ:

rn

Կշռման միջոցով ընտրանքային միավորների ընտրության ոչ հավասարrnհավանականությունների կոմպենսացում, մերժումներով, փակ դռներով պայմանավորվածrnսխալների շտկում, սեռատարիքային համամասնության շտկում և այլն:

rn

Տվյալների կշռումը SPSS  և Excel փաթեթներիrnմիջոցով:

rn

 

rn

Դասընթացավարիrnմասին. 

Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  ԳայանեrnՂուկասյանը աշխատում է Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) տնտեսագիտության ևrnկառավարման ֆակուլտետի տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնում:rnՆրա հետազոտությունների շրջանակը ներառում է թ

վային մեթոդները, տնտեսագիտության մեջrnմաթեմատիկական մոդելավորումը և տեղեկատվական համակարգերի կառավարումը:

rn

Տիկին Ղուկասյանն ավարտել է ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, ունի ավելի քան 30 տպագրված գիտականrnաշխատանք: Մասնակցել էrnբազմաթիվ ազգային և միջազգային գիտաժողովների: Ներկայումս դասավանդում է «Համակարգերիrnնախագծում և վերլուծություն», rn«Տեղեկատվական համակարգերը տնտեսագիտության մեջ», «Տվյալների բազաներ»rnդասընթացները:

rn

 

Գրանցման համար լրացրե՛ք դիմումիrnձևը:

Միայն ընտրված դիմորդներըrnկտեղեկացվեն լրացուցիչ:

rn

 

Դիմումներիrnվերջնաժամկետը՝  18-ըrnմարտի, 2015 թ., ժ.10:00: