Արմեն Քթոյան

Արմեն Քթոյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2005թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Բնակչության կենսամակարդակի բազմագործոնային ընդհանրական համաթիվը որպես դրա բարձրացման քաղաքականության գործիք | Հոդվածներ