Մարիամ Սուքիասյան

Մարիամ Սուքիասյան

Այլ դրամաշնորհառու

2016

Հետազոտական դրամաշնորհ՝ «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» ծրագրի շրջանակում

ՀՀ-ում ՏԻՄ-երի վերաբերյալ իրազեկվածության և գիտելիքի վրա ազդող գործոնների վերհանումը(անգլերեն)