Ապագային միտված մասնագիտական որակավորումների զարգացման պայմանները Հայաստանում

Ապագային միտված մասնագիտական որակավորումների զարգացման պայմանները Հայաստանում

Ամսաթիվ՝ 01-10-2014 - 01-12-2014
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ներգործության ոլորտ՝ Աշխատանք և զբաղվածություն Գործարարություն
Ապագային միտված մասնագիտական որակավորումների զարգացման պայմանները Հայաստանում

Ծրագրի նպատակը

Հետազոտության նպատակն է Հայաստանում մասնավոր հատվածի զարգացմանն ու մրցունակությանը նպաստող նոր մասնագիտական որակավորումների պահանջարկի բացահայտումը և դրանց զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների նախանշումը:

Հետազոտության կառուցվածքը

  • Գրականության ակնարկ
  • 4 ֆոկուս խմբային քննարկում ձեռնարկությունների, միավորումների, համապատասխան նախարարությունների ներկայացուցիչների  ևփորձագետների հետ
  • Երկխոսություն Ֆորում

Արդյունք

Վերլուծական զեկույց (հասանելի է անգլերենով)