Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթաց

Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթաց

Ամսաթիվ՝ 01-11-2014 - 01-04-2015
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ներգործության ոլորտ՝ Կոնֆլիկտ
Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթաց

«Աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին» ծրագիրը իրականացվում է Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվման շրջանակներում, Հայաստանի և Թուրկիայի ութ հասարակական կազմակերպություններիղ բաղկացաց կոնսորցիումի կողմից:

Հետազոտության նպատակը

Հետազոտության նպատակն է՝ Հայաստան-Թուրքիա փոխհարաբերությունների կարգավորումը և ժողովուրդների միջև բաց երկխոսությանն ուղղված ջանքերին սատարելը՝ երկու երկրների հասարակություններում հավասարակշռված տեղեկատվության հասանելիություն ապահովելու միջոցով:

Հետազոտության հիմնական խնդիրներն են՝

  • սոցիոլոգիական հարցման միջոցով պարզել Հայաստանի հանրության կարծիքը հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին,
  • բացահայտել և քննարկել դրանց կարգավորման հնարավոր ուղիները,
  • ձևակերպել և առաջարկել կարգավորման գործընթացին նպաստող հանրային քաղաքականության առաջարկներ:

ՀՌԿԿ-Հայաստանի կոմից իրականացվող հետազոտությունը կբացահայտի հարցվողների ընկալումներն ու դիրքորոշումները պաշտոնական քաղաքականության նկատմամբ, մասնավորապես՝ սահմանի բացման նախապայմանների և հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ:

Հետազոտության կառուցվածքը

Հետևելով նախնական հետազոտությանը՝ մշակվել է դեմ առ դեմ հարցազրույցի համար նախատեսված 51 հարցից բաղկացած հարցաշար, որի հիման վրա անցկացվել է համազգայինընդհանուրբնակչության հարցում 1,164 հարցվողների միջև:Հարցումնիրականացվելէ 54 վարչատարածքայինմիավորներում՝ընդգրկելովՀայաստանի բոլորմարզերը, այդթվում՝ Երեւանում, 19 այլքաղաքայինբնակավայրերումև 34 գյուղերում: