Հայաստանում մեծահասակների կրթության հետազոտություն

Հայաստանում մեծահասակների կրթության հետազոտություն

Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ֆինանսավորող` DVV International
Ներգործության ոլորտ՝ Կրթություն
Նպատակը

Հարցումը նպաստում է մեծահասակների կրթության խթանմանը Հայաստանում:

Նախատեսվող քանակական հետազոտությունից ստացված տվյալները երկակի նշանակություն ունեն. Նախ, դա պատեհ նախաձեռնություն է՝ խթանելու Հայաստանում մեծահասակների կրթությունը՝ նպաստելով տվյալների վրա հիմնված քաղաքականության առաջարկների մշակմանը: Այսպիսով, հետազոտության արդյունքները հասցեագրեցին մեծահասակների կրթության վերաբերյալ՝ տվյալների վրա հիմնված քաղաքականության բացակայության ներկայիս խնդիրը և ընդլայնեցին մեծահասակների կրթության ոլորտի մասնագիտականացումը և քաղաքականությունների վերաբերյալ երկխոսությունը: Հետազոտության արդյունքները օգտակար կլինեն DVV International-ի՝ Հայաստանի համար նպատակների և գործունեության ռազմավարական պլանավորման առումով՝ որպես մեծահասակների կրթության և ցկյանս ուսուցման կարևոր խթանող, աջակցելով նաև ոլորտում ներգրավված տեղական դերակատարներին:

Ծրագրի արդյունքներ
  • Հարցաթերթ՝ փոփոխված և հայերեն թարգմանված
  • Ընտրանքի ձևավորման մեթոդաբանություն
  • Դաշտային աշխատանքների պլան
  • Նախաթեստի զեկույց
  • Արձանագրություններ
  • Հարցաթերթի ծածկագիրք
  • Դաշտային աշխատանք / Հետադարձ ստուգման հաշվետվություն
  • Տվյալների բազա SPSS-ում
  • Վերջնական հաշվետվություն՝ տվյալների նկարագրական վերլուծությամբ, արդյունքների աղյուսակների կազմում
  • Վերջնական ներկայացում