ՀՀ-ում ժամանակի հատկացման և տնային հոգսերի հարցերում գենդերային անհամամասնության գնահատում

ՀՀ-ում ժամանակի հատկացման և տնային հոգսերի հարցերում գենդերային անհամամասնության գնահատում

Ամսաթիվ՝ 01-03-2022 - 30-06-2022
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ֆինանսավորող` World Bank Համաշխարհային բանկ
Ներգործության ոլորտ՝ Գենդեր

Այս ուսումնասիրության նպատակն է՝

(1) հեռախոսային հարցում անցկացնել՝ Հայաստանում կանանց և տղամարդկանց ժամանակի հատկացման և տնային պարտականությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքելու համար.

(2) օգտագործել հավաքագրված տվյալները՝ կանանց տնտեսական հնարավորությունների, ժամանակի սղության և ընդհանուր բարեկեցության վրա տնային պարտականությունների և խնամքի կարիքների ազդեցությունը գնահատելու համար.

(3) օգտագործել հետազոտության վերլուծական արդյունքները` լրացնելու Հայաստանում «Հավասարության ապահովման հանձնառության» (Commitment to Equity/CEQ) մեթոդաբանությամբ կատարված վերլուծությունը.

(4) կատարել լրացուցիչ էմպիրիկ վերլուծություններ՝ բացահայտելու հնարավոր հարկաբյուջետային և քաղաքականության մշակման միջամտությունների ոլորտները՝ խթանելու գենդերային հավասարությունը, կանանց տնտեսական հնարավորությունները և ընդհանուր ներառական աճը Հայաստանում.

(5) որպես հնարավորություն՝ օգտագործել հավաքագրված տվյալները և վերլուծական արդյունքները ապագա հետազոտությունների և տեխնիկական աջակցության համար:

Գործողություններ

ՀՌԿԿ-Հայաստանի հիմնական պարտականությունները ներկայացված են ստորև.

  • ըտրանքի ձևավորման մեթոդաբանություն.
  • հետազոտության գործիքների փորձարկում և վերջնականացում.
  • տվյալներ հավաքագրողների վերապատրաստում.
  • տվյալների հավաքագրում և որակի վերահսկում.
  • վերջնական տվյալների մշակում: